Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

Phát trực tiếp: … Friday Night Life 8h Sáng ngày 06 tháng 11 VN

Phát trực tiếp: … Friday Night Life 8h Sáng ngày 06 tháng 11 VN, 7h Tối ngày 05 tháng 11 USA năm 2015.Hội thánh VBC – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Đấng lạ lùng

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Chúa Jêsus chiên con lễ Vượt qua

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Chúa bình an

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Chủ nhật lễ Ngũ Tuần

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Công việc của gia đình

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Có phải bạn là người đó

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Cánh cửa cơ hội

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Cảm tạ trong mọi sự

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Bước đi trong ân điển

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Bạn có thể xuống thấp cỡ nào

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - 12 Hội thánh với quyền phép của Đức Chúa Trời

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - 11 Hội thánh với quyền phép của Đức Chúa Trời

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - 10 Hội thánh với quyền phép của Đức Chúa Trời

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - 09 Hội thánh với quyền phép của Đức Chúa Trời

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - 08 Hội thánh với quyền phép của Đức Chúa Trời

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - 07 Hội thánh với quyền phép của Đức Chúa Trời

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - 06 Hội thánh với quyền phép của Đức Chúa Trời

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - 05 Hội thánh với quyền phép của Đức Chúa Trời

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - 04 Hội thánh với quyền phép của Đức Chúa Trời

Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Đối diện với sự sợ hãi

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Dấu hiệu của vương quốc Đức Chúa Trời

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Dám thay đổi

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - 03 Hội thánh vơi quyền phép Đức Chúa Trời

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - 02 Hội thánh vơi quyền phép Đức Chúa Trời

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Đức tin làm hài lòng Đức Chúa Trời

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Dạn dĩ

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Dám tin

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - 02 Hiểu biết các ân tứ của Đức Thánh Linh

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - 01 Hội thánh vơi quyền phép Đức Chúa Trời

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - 01 Hiểu biết các ân tứ của Đức Thánh Linh

Hãy để Đức Chúa Trời thấy bàn tay của bạn

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Dám Tin Cậy

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Dám Lên Tiếng

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Dám Đứng Mạnh Mẽ

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Cầu Xin Những Việc Lớn

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Các Yếu Tố Cơ Bản Của Những Người Làm Rúng Độn...